شرکت مهندسی پارس ربات تولید کننده انواع ربات های صنعتی

 

 1-تاٌمین تجهیزات پردازش تصویر از جمله: IP camera , GIGE camera , کارت های پردازش تصویر و ...

2-طراحی نرم افزار های مورد نیاز بر اساس کاربرد از جمله کنترل کیفیت:

 

3-طراحی سیستم ماشین بینایی برای کنترل ربات های صنعتی: